Beskrivelse: C:Usersoyvkra01AppDataLocalMicrosoftWindowsINetCacheContent.OutlookFESHWG5ILogo LMS versjon 2 WEB.PNG

 


Protokoll fra styremøtet i Follo lokalmedisinske senter IKS, 13.12.18

Møtet ble ledet av styreleder Karin Moe Røisland

Tilstede:

Karin Moe Røisland

Einar Magnus Strand

Anne Odenmarck

Rune Hallingstad

Mette Feie Haram

Mehmet Harbiyeli

 

Tove Kreppen Jørgensen, daglig leder

 

Forfall:

Harald Vaadal

Grethe Haugan vara

Turi Catrine Bakstad

 

 

Styret var dermed beslutningsdyktig, jmf vedtektenes kap. 10, pkt.  4.1.

 

Saker:

Sak 37/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Enstemmig vedtak: Innkalling og saksliste godkjent

 

Sak 38/18 Protokoll fra styremøte 18.10.18,

Enstemmig vedtak:

 1. Protokoll fra styremøtet 18.10.18 godkjent

   

  Sak 32/18 Orienteringssaker

  Daglig leder orienterte om følgende saker:

 2. Prosess Nordre Follo, sak om Follo lokalmedisinske senter IKS til behandling i fellesnemda og de to respektive kommunene i desember. Ekstra ordinært møte i representantskapet avholdt fredag 7.12.18.

 3. Erfaringsnotat etter 3 års drift av Follo LMS.

 4. Status utvidelse til døgndrevet legevakt for kommunene Frogn, Ås og Enebakk fra 2.1.9.

 5. Status handlingsplan 2018. Daglig leder ga ros til arbeidet som gjøres av medarbeiderne hver dag for å skape gode tjenester i Follo LMS.

 6. Ledergruppeutvikling, ønskes iverksatt i 2019, kostander søkes delvis dekket av OU fondet i KS bedrift.

 7. Samhandlingsprosjekt rundt legevaktbil, dialog med ambulansetjenesten om et felles prosjekt.

   

Enstemmig vedtak:

 1. Styret sender over erfaringsnotatet med følgeskriv til representantskapet.

 2. Styreleder gis fullmakt til å formulere et følgeskriv til representantskapet med bakgrunn i diskusjonene i styremøtet.

 3. Styret gir annerkjennelse til ledelse og medarbeidere og er godt fornøyd med den innsatsen som er lagt ned i 2018.

   

  Følgeskriv til representantskapet for Follo LMS.

  Det tar lang tid å bygge opp et høykompetent og kostnadseffektivt lokalmedisinsk senter med legevakt og kommunalt akutte døgnplasser (KAD).

  Follo LMS har kommet langt, noe erfaringsnotatet som ble behandlet i styre 13.12.18 viser (følger vedlagt).

  God rekruttering av kvalifisert helsepersonell har blitt muliggjort gjennom systematisk arbeid med kultur, organisasjon og mål om heltidskultur. Et godt samarbeid med eierkommunene har vært viktig for utviklingen av Follo LMS.

  Nasjonale krav til kompetanse øker innenfor akuttmedisin og det er kostnadskrevende for den enkelte kommune alene å innfri disse kravene. I tillegg til økte kompetansekrav er kommunene pålagt å samtrene med nødetatene, utvikle sykebesøksordning og etterkomme kravet til utalarmering.

  Det skaper uro blant de ansatte at eierkommunene synes å trekke seg ut av dette samarbeidet.

  Styret i Follo LMS har drøftet situasjonen og ber eierne gjennom representantskapet sikre forutsigbarhet og åpenhet om videre prosesser i en nærmere definert tidsplan.

  Styret vil anbefale at kommunene foretar en risikovurdering slik at innbyggerne i Follo er sikret lovpålagte tjenester også etter 1.1.20, ved blant annet at de ansatte trygges i sine jobber.

  Styret i Follo LMS har behov for et bedre grunnlag for å gjøre de utredninger som representantskapet vedtok i sitt møte 7.12.18 og ber representantskapet sørge for dette.

  På bakgrunn av erfaringsnotatet vil styret gi uttrykk for at det vil være fordelaktig faglig, økonomisk og utviklingsmessig å holde driften samlet uavhengig av eierform.

  Vedlegg: Erfaringsnotat fra Follo LMS IKs

   

   

  Sak 40/18 Status, aktivitet og regnskap Follo lokalmedisinske senter IKS

  Daglig leder orienterte om aktivitetstall og foreløpige regnskapstall pr november 2018..

  Aktiviteten ved døgnposten har en beleggsprosent på ca 60% pr september.

  Aktiviteten på legevakten har økt siste måneder, dette følges fortløpende.

  Regnskap HIÅ for 2018 ligger an til balanse.

  Follo LMS har en nærværsprosent på 93,3%

   

  Enstemmig vedtak:

  Styret tar sakene til orientering. Styret berømmet ledelse og ansatte.

   

   

  Sak 41/18 Godkjenning av etiske retningslinjer for Follo LMS IKS

  Enstemmig vedtak:

  Styret godkjenner etiske retningslinjer gjeldende for Follo LMS IKS, og forutsetter at dette blir et dynamisk dokument for selskapet.

   

  Sak 42/18 Plan for vurdering av framtidsrettede lokaler for Follo LMS IKS

   Enstemmig vedtak:

 4. Fase 1 igangsettes januar 2019.

  - Kostnaden forsøkes inndekket over allerede vedtatte ramme, om dette viser seg å være umulig må eierkommunene dekke kostnaden.

          2. Fase to avventer avklaring av eierform for selskapet.

   

  Sak 43/18 Status i arbeidet med innføring av nye lovkrav knyttet mot GDPR, muntlig redegjørelse gitt i møtet

  Follo LMS er godt i gang med tiltak for å møte lovkravene.

  Enstemmig vedtak: Styret tar saken til orientering

   

   

   

   

  Protokollfører

  Tove Kreppen Jørgensen