Beskrivelse: C:Usersoyvkra01AppDataLocalMicrosoftWindowsINetCacheContent.OutlookFESHWG5ILogo LMS versjon 2 WEB.PNG

 

 

Protokoll fra styremøtet i Follo lokalmedisinske senter IKS, 15.3.18

Møtet ble ledet av styreleder Karin Moe Røisland

 

Tilstede:

Karin Moe Røisland

Einar Magnus Strand

Anne Odenmarck

Harald Vaadal

Mette Feie Haram

Kristian Kamden, vara

Turi Catrine Bakstad

 

Tove Kreppen Jørgensen, daglig leder

 

Forfall:

Fahim Latif

Rune Hallingstad

 

Styret var dermed beslutningsdyktig, jmf vedtektenes kap. 10, pkt.  4.1.

 

Saker:

Sak 8/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Enstemmig vedtak: Innkalling og saksliste godkjent

 

Sak 9/18 Protokoll fra styremøte 22.1.18

Enstemmig vedtak: Protokoll fra styremøtet 22.1.18 godkjent

 

Sak 10/18 Orienteringssaker

Daglig leder orienterte om følgende saker:

 1. Framtidige IKT-tjenester, redegjørelse fra daglig leder om møtet med rådmannsutvalget og de 4 alternativer som foreligger til vurdering. Styret støttet vurdeingen om å gå til Ski kommune med forespørsel om eventuell drift av IKT fra 1.2.19-1.1.20

 2. Utvidelse til døgndrevet legevakt for kommunene Frogn, Ås og Enebakk. Oppstartsmøte med de tre kommunene er gjennomført. Follo LMS kvalitetsikrer økonomien og sender over til kommunene, samtidig jobbes det med planlegging for oppstart januar 2019.

 3. Styreleder orienterte om avholdt møte med leder for representantskapet som er positiv til planlegging av et eiermøte, og vil komme tilbake med forslag på dato.

Enstemmig vedtak:

 1. Styret tar sakene til orientering

   

  Sak 11/18 Status, aktivitet og regnskap Follo lokalmedisinske senter IKS

  Daglig leder orienterte om aktivitetstall og foreløpige regnskapstall for 2017.

  Aktiviteten ved døgnposten har en beleggsprosent på ca 77%.

  Aktiviteten på legevakten holder seg sammenlignet med 2017 med unntak av økning på telefonen.

  Regnskap HIÅ for 2018 ligger an til balanse.

  Enstemmig vedtak: Styret tar saken til orientering.

   

  Sak 12/18 Gjennomgang av klagesaker fra 2017

  Fag og kvalitetsansvarlig Elisabeth Sogge orienterte om antall og type klager for 2017, i tillegg til hvordan klager og avvik behandles og brukes til læring i Follo LMS.

  Enstemmig vedtak:

 2. Styret tar saken til orientering

   

  Sak 13/18 Årsmelding og årsregnskap 2017

  Styret godkjenner årsmelding og årsregnskap med de innspill som kom i møtet.

  Enstemmig vedtak:

 3. Styret godkjenner årsmelding med årsregnskap 2017 for oversendelse til representantskapet.

 4. Styret anbefaler at regnskapsmessig mindreforbruk i drift, kr 2 113 242 overføres til disposisjonsfond.

 5. Styret godkjenner videreføring av kroner 924 017 til gjennomføring av investeringer jmf utarbeidet investeringsplan for 2018/2019.

   

  Sak 14/18 Disponering av årsresultat 2017

  Styret påpekte viktigheten av å få fram konsekvensene av innsparingstiltak for å sikre regnskapsresultatet i 2017 for representantskapet.

  Enstemmig vedtak:

  Av disposisjonsfond, fra avsatt årsoppgjør 2017, omdisponeres kroner2 100 000 med følgende fordeling:

 6. Kroner 1 200 000 til rekrutteringsprosjekt2018/2019..

 7. Kroner 900 000 til investeringer jmf utarbeidet investeringsplan for 2018/2019.

   

   

  Protokollfører

  Tove Kreppen Jørgensen