Protokoll fra styremøtet i Follo lokalmedisinske senter IKS, 18.10.18

Møtet ble ledet av styreleder Karin Moe Røisland

Tilstede:

Karin Moe Røisland

Einar Magnus Strand

Anne Odenmarck

Harald Vaadal

Rune Hallingstad

Mette Feie Haram

Turi Catrine Bakstad

Mehmet Harbiyeli

 

Tove Kreppen Jørgensen, daglig leder

 

Forfall:

 

Styret var dermed beslutningsdyktig, jmf vedtektenes kap. 10, pkt.  4.1.

 

Saker:

Sak 30/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Enstemmig vedtak: Innkalling og saksliste godkjent

 

Sak 31/18 Protokoll fra styremøte 30.8.18,

Enstemmig vedtak:

 1. Protokoll fra styremøtet 30.8.18 godkjent

   

  Sak 32/18 Orienteringssaker

  Daglig leder orienterte om følgende saker:

 2. Status vedr utvidelse til døgndrevet legevakt for kommunene Frogn, Ås og Enebakk. Daglig leder orienterte.

 3. Daglig leder orienterte om Ski kommunes planer for bygget Ski sykehus.

   

Enstemmig vedtak:

 1. Styret tar sakene til orientering

   

  Sak 33/18 Status, aktivitet og regnskap Follo lokalmedisinske senter IKS

  Daglig leder orienterte om aktivitetstall og foreløpige regnskapstall pr april 2018..

  Aktiviteten ved døgnposten har en beleggsprosent på ca 63% pr september.

  Aktiviteten på legevakten holder seg på samme nivå sammenlignet med 2017 med unntak av januar og juli. Aktiviteten følges tett neste måneder.

  Regnskap HIÅ for 2018 ligger an til balanse med unntak av kostander til vekter og sikkerhetstiltak.

  Sykefraværet ligger pr september på totalt 6,7%.

  Enstemmig vedtak:

 2. Styret er godt fornøyd med arbeidet som gjøres ved oppfølging av sykefravær og resultatene i Follo LMs på området.

 3. Styret tar saken til orientering.

   

  Sak 34/18 Beredskapsplan del 1

  Enstemmig vedtak:

 4. Styret godkjenner beredskapsplanen del 1, gjeldende for Follo LMS IKS.

   

  Sak 35/18 Oppfølging av protokoll fra møte i representantskapet 11.10.18

 5. Styret tar saken til orientering

 6. Styret ber daglig leder starte arbeidet med oppfølging av vedtaket i sak 02/2018. Dette ved å legge fram en plan for arbeidet med et kostnadsestimat for å innhente ekstern bistand til å utarbeide en mulighetsstudie for framtidsrettede lokaler, til neste styremøte.

   

Sak 36/18 Rapport til arbeidstilsynet, risiko og sårbarhetsanalyse legevakt knyttet mot vold og overgrep.

Svar til arbeidstilsynet ble lagt fram i møtet, dette inkluderer risiko og sårbarhetsanalyse med tiltak og rutine for oppfølging av hendelser.

 

Enstemmig vedtak:

 1. Styret er godt fornøyd med arbeidet som er lagt ned for å svare ut rapporten fra arbeidstilsynet.

 2. Styret tar saken til orientering.

   

   

   

  Protokollfører

  Tove Kreppen Jørgensen