Protokoll fra styremøtet i Follo lokalmedisinske senter IKS, 22.1.19

Møtet ble ledet av styreleder Karin Moe Røisland

Tilstede:

Karin Moe Røisland

Einar Magnus Strand

Anne Odenmarck

Mette Feie Haram

Kristian Kamben vara

Mehmet Harbiyeli

Turi Catrine Bakstad

 

 

Tove Kreppen Jørgensen, daglig leder

Marita Kolstrøm var med som observatør i møtet

 

Forfall:

Rune Hallingstad

 

 

Styret var dermed beslutningsdyktig, jmf vedtektenes kap. 10, pkt.  4.1.

 

Saker:

Sak 1/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Enstemmig vedtak: Innkalling og saksliste godkjent

 

Sak 2/18 Protokoll fra styremøte 13.12.18,

Enstemmig vedtak:

 1. Protokoll fra styremøtet godkjennes

   

  Sak 3/19 Orienteringssaker

  Daglig leder orienterte om følgende saker:

 2. Status etablering av døgndrevet legevakt for kommunene Frogn, Ås og Enebakk fra 2.1.9.

 3. Handlingsplan 2019, orientering om hovedinnsatsene.

 4. Vurdering av lokaler utsettes i påvente av avklaring rundt eierstruktur.

 5. Ski kommune ønsker å innføre parkeringsavgift ved Ski sykehus.

 6. Utvidelse av kontorplasser ved Follo LMS som følge av etablert daglegevakt og prosjekt sesongvariasjon.

 7. System X, problemer med leverandør. Hove Medical er oppkjøpt av Pasient Sky

 8. Handlingsplanen 2019

 9. Konstituering av Turi Bakstad som vikar avdelingsleder på legevakt

   

 

Enstemmig vedtak:

Styret tar sakene til orientering

 

 

Sak 4/19 Status, aktivitet og regnskap Follo lokalmedisinske senter IKS

Daglig leder orienterte om aktivitetstall og foreløpige regnskapstall for 2019. Selskapet ligger an til et mindre forbruk.

Aktiviteten ved døgnposten har en beleggsprosent på ca 61% for 2018.

Aktiviteten på legevakten har økt siste måneder, dette følges fortløpende.

 

Enstemmig vedtak:

Styret tar sakene til orientering. Styret er godt fornøyd med arbeidet som er gjort i 2018.

 

Sak 5/19 Skifte av daglig leder ved Follo LMS

Enstemmig vedtak:

 1. Marita Kolstrøm konstitueres som daglig leder ut året 2019.

 2. Stillingen som daglig leder lyses ut før sommerferien.

   

  Sak 6/19 Oppsigelse av avtale fra Ski, Oppegård og Nesodden.

   

  Enstemmig vedtak:

  Follo LMS vil kunne gi foreløpige anslag for økonomiske konsekvenser av at Ski, Oppegård og Nesodden går ut av FLMS fom 1.1.20, innen 28.2.19.

  Follo LMS vil opprettholde leieavtalen med Ski kommune og kan foreløpig ikke prioritere arbeidet med å se på alternative lokaler.

   

  Sak 7/19 Styreseminar i mars 2019

  Enstemmig vedtak:

  Administrasjonen jobber videre med agenda til styremøtet med bakgrunn i innspill fra styret. Seminaret avholdes på Mastemyr hotell 13.3.19 kl 9-15, deretter styremøte fra 15-17.

   

   

  Eventuelt

   

   

  Protokollfører

  Tove Kreppen Jørgensen