INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR FOLLO LOKALMEDISINSKE SENTER IKS

Tid: Torsdag 30.8.18 Kl 16.30-19.00

Sted: Ski sykehus, møterom ved gastrolab

 

DAGSORDEN:

 

 

 

 

 

 

 

Styrets møteplan 2018, se vedlegg

Med hilsen

Karin Moe Røisland

Styreleder

 

 

Vedlegg

24/18 Protokoll styremøtet 4.6.18

25/18 Orienteringssaker

26/18 Status aktivitet og regnskap

27/18 Beredskapsplan

28/18 Økonomi og handlingsplan 2019-2022

29/18 Sikkerhetsgjennomgang Follo LMS

Rapport arbeidstilsynet