Protokoll fra styremøtet i Follo lokalmedisinske senter IKS, 30.8.18

Møtet ble ledet av styreleder Karin Moe Røisland

Tilstede:

Karin Moe Røisland

Einar Magnus Strand

Harald Vaadal

Anne Odenmarck

Kristian Kamden, vara

Turi Catrine Bakstad

Mehmet Harbiyeli

 

Tove Kreppen Jørgensen, daglig leder

 

Forfall:

Mette Feie Haram

Camilla Bruun vara

Rune Hallingstad

 

Styret var dermed beslutningsdyktig, jmf vedtektenes kap. 10, pkt.  4.1.

 

Saker:

Sak 23/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Enstemmig vedtak: Innkalling og saksliste godkjent

 

Sak 24/18 Protokoll fra styremøte 4.6.18,

Enstemmig vedtak:

 1. Protokoll fra styremøtet 4.6.18 godkjent

   

  Sak 25/18 Orienteringssaker

  Daglig leder orienterte om følgende saker:

 2. Status vedr utvidelse til døgndrevet legevakt for kommunene Frogn, Ås og Enebakk.

 3. Status i dialogen med Ski kommune rundt forlengelse av opsjonen på 10 senger.

 4. Nye lovkrav GDPR og utnevnelse av personvernombud Siw Jørstad. Orientering om status ifht videre prosess.

 5. Rapport fra arbeidstilsynet, arbeidet med lukking av pålegg er iverksatt.

 6. Orientering fra styreleder om eiermøte 21.6.18. Se egen oppsummering.

 7. Oppsigelse fra IKT Follo gjeldende fra 1.6.19, orientering om videre samarbeid med Ski kommune og drift av IKT tjenester

 8. Framlegg i utvalgsmøte Ski kommune og Ås kommune

 9. Sommeravviklingen

Enstemmig vedtak:

 1. Styret tar sakene til orientering

   

  Sak 26/18 Status, aktivitet og regnskap Follo lokalmedisinske senter IKS

  Daglig leder orienterte om aktivitetstall og foreløpige regnskapstall pr april 2018..

  Aktiviteten ved døgnposten har en beleggsprosent på ca 63% pr juli.

  Aktiviteten på legevakten holder seg på samme nivå sammenlignet med 2017 med unntak av januar og juli. Aktiviteten følges tett neste måneder.

  Regnskap HIÅ for 2018 ligger an til balanse.

  Sykefraværet ligger pr juli på totalt 6,9%.

  Enstemmig vedtak:

 2. Styret tar saken til orientering.

 3. Styret støtter innspill fra daglig leder om å se på sesongvariasjoner ifht bruk av senger på døgnposten.

 4. Representantskapet orienteres om en antatt negativ prognose i 2018 grunnet uforutsette kostnader til mathåndtering og sikkerhets tiltak.

   

  Sak 27/18 Beredskapsplan del 1

  Enstemmig vedtak:

 5. Administrasjonen innarbeider innspill gitt i styremøtet 30.8.18 i planen.

 6. Styret tar utkastet til beredskapsplan til orientering.

   

  Sak 28/18 Økonomi og handlingsplan 2019-2022, budsjett 2019

  Enstemmig vedtak:

 7. Basert på de forutsetninger som fremgår av saksfremlegget godkjennes foreløpig økonomiplan 2019 – 2022 og årsbudsjett 2019.

 8. Nærværende sak fastsettes som ramme for økonomiplan 2019 – 2022 og årsbudsjett 2019, og forelegges representantskapet til behandling iht. selskapsavtalen § 8.

 9. En kvalitetssikring av beregningene gjøres av administrasjonen inn mot møtet i representantskapet i oktober.

 10. Styret foretar endelig behandling av budsjett og økonomiplan i desember 2018.

 11. Styreleder og daglig leder gis fullmakt til å justere økonomi og handlingsplanen i tråd med føringene gitt i styremøtet.

   

  Sak 29/18 Orientering om sikkerhetsgjennomgang i Follo LMS

  Daglig leder redegjorde for oppfølging etter stikkhendelse på legevakt i mai og de vurderinger og tiltak som er gjort i forbindelse med sikkerhetsgjennomgang i etterkant av hendelsen. Fokuset er på ivaretakelse av involverte helsepersonell og trygge driften av Follo LMS.

  Daglig leder redegjorde spesielt for vurderingene gjort rundt bruk av vekter. Styret støttet vurderingene som er gjort.

  Enstemmig vedtak: Styret tar saken til orientering.

   

  Protokollfører

  Tove Kreppen Jørgensen