Beskrivelse: C:Usersoyvkra01AppDataLocalMicrosoftWindowsINetCacheContent.OutlookFESHWG5ILogo LMS versjon 2 WEB.PNG
Pressemelding fra Follo lokalmedisinske senter IKS.

Samhandling om kommunalt øyeblikkelig hjelp - et døgntilbud for personer med psykiske lidelser – og rusproblemer

Fra 1.1.207 fikk kommunene ansvar for å gi personer med utfordringer innenfor rus og psykisk helse et kommunalt øyeblikkelig hjelp tilbud på lik linje med somatikk (fysisk sykdom).

I den forbindelse ble Follo kommunene Ås, Frogn, Enebakk, Nesodden, Ski og Oppegård enige sammen med Ahus og Follo Lokalmedisinske senter IKS (Follo LMS) om å etablere et felles prosjekt for å sikre et best mulig tilbud til denne pasientgruppen.

Follo LMS består av legevakt og døgnpost og holder til på Ski sykehus.

For at pasientene skal oppleve et helhetlig tilbud har vi et tett samarbeid med Follo Akutt Team (FAT) som er en del av Ahus sin Disktrikspsykiatriske tjeneste (DPS). Disse er også lokalisert i Ski. Samarbeidet innebærer at FAT-teamet er lokalisert sammen med Follo LMS, legevakt hver ettermiddag på hverdagene. Pasienter som trenger akutt hjelp følges opp av legevakt/FAT-teamet.  De tilbyr også samtaler med pasienter som er inneliggende på døgnposten ved behov. Samarbeidet inkluderer Ahus sin avdeling for rus og avhengighet (ARA).

Vi ser at det å ha blitt kjent med hverandre på tvers av behandlingsnivåene bidrar til at samhandlingen mellom behandlerne fungerer godt.

Et annet mål med prosjektet er at behandlerne kan vurdere bruk av akutt sengene både ved Follo LMS døgnpost, ved DPS og innenfor ARA. Dette slik at personen skal få behandling både til rett tid og på rett sted ut ifra personen sitt behov.

Det antas at noen av personene som oppsøkte legevakt før igangsetting av prosjektet, ikke fikk et tilbud videre fra legevakten og reiste derfra hjem uten noen form for oppfølging.

I prosjektet har man satset på et kompetanseløft hos medarbeiderne for å sikre at personalgruppen ved Follo LMS er trygge, i stand til å yte god behandling for å gi et best mulig tilbud til pasientene.

Pasientene er i stor grad fornøyde med tilbudet
Det er utarbeidet klare kriterier for hvilke pasienter som er aktuelle for innleggelse. De skal ikke ha lidelser som krever akutt innleggelse ved spesialisthelsetjenesten på Ahus. Kartleggingen viser at de pasientene som legges inn ved Follo LMS, døgnpost, har de diagnoser og de behov for oppfølging som var tenkt. De største gruppene som har vært innlagt er pasienter med angst, alkohol og depresjon, og for mange er problemene sammensatte.

Pasientene blir spurt om sin opplevelse av tilbudet på døgnposten og de er gjennomgående svært godt fornøyd med tilbudet. De fleste opplever en bedring etter innleggelse her.

Etter en innleggelse drar de fleste pasientene hjem hvilket er i tråd med målsettingene for innleggelse ved døgnposten.

Noen drar videre til akuttplass på Ahus, DPS eller ARA og noen av de eldre pasientene har behov for en korttidsplass i kommunen.

Pasientevalueringen viser at flere av pasientene har liten oppfølging fra kommunen og de er ofte i liten grad kjent med hvem de skal kontakte i egen kommune.

Framover vil man i samråd med pasienten jobbe med å opprette kontakt med kommunen pasienten bor i for mulig oppfølging.

Prosjektet har mottatt 1,7 mill i tilskudd til prosjektet fra Fylkesmann og samhandlingsmidler fra Ahus. Det er vi godt fornøyd med. Dette gir oss muligheter som raskere vil gi effekt for pasientene.

Høsten skal brukes til evaluering av effektene av prosjektet.

Personene med utfordringer innenfor rus og psykisk helse kommer ofte til legevakt etter kl 21 og i helger og høytider.

Det kan være en terskel å oppsøke hjelp for denne brukergruppen.

Det vil derfor være behov for å bruke erfaringene dom prosjektet har opparbeidet seg for å gi samme tilbudet hele døgnet for personene som oppsøker legevakten.

Evalueringen skal danne grunnlag for vurdering av det videre samarbeid til beste for innbyggerne i Follo etter prosjektets avslutning.

Prosjektleder Tove Kreppen Jørgensen vil oppfordre til at man i utgangspunktet tar kontakt med fastlegen ved behov for hjelp, men har man behov for øyeblikkelig hjelp skal man oppleves å bli godt ivaretatt ved legevakten som første kontakt.

Prosjektleder Tove Kreppen Jørgensen og prosjektmedarbeider

Gro Hege Ludvigsen